سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا افتخار – استادیاردانشکدهی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی یعقوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه استفاده از الیاف مسلح پلیمری FRP) در تقویت سازههای بتن مسلح و حتی سازههای فولادی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین کاربردهایFRP تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با چسباندنFRP در وجه پایین مقطع میباشد. این روش به دلیل آسانی و سرعت نصب، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از مهمترین مسائل در تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح توسط کامپوزیتهایFRP پدیدهی جدا شدگی ورقههای تقویتی از سطح بتن میباشد که منجر به شکست ترد و زود رس عضو سازهای میگردد. از جمله دلایل وقوع جدا شدگی، آماده نبودن سطح بتن به منظور اتصال مناسب با ورق کامپوزیتی میباشد. آماده سازی سطحی بتن علیرغم مشکلاتی همچون هزینهی عملیات، آلودگی زیستمحیطی و … قادر به حذف پدیدهی جدا شدگی نیست؛ به همین دلیل لزوم دست یابی به روشهای جایگزین آماده سازی سطحی کاملا احساسمیشود. در این تحقیق ضمن معرفی روش جدید سوراخ زنی برای اتصال ورقهای تقویتی به سطح بتن، به مقایسه و بررسی میزان تأثیر آماده سازی سطحی و روش پیشنهادی حاضر در تعویق پدیدهی جدا شدگی، در تقویت خمشی تیرهای بتنی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان میدهد که علاوه بر سهولت اجرا، روش سوراخ زنی بسیار مؤثرتر از روش آماده سازی سطحی در تعویق جدا شدگی عمل میکند و نمونههای تقویت شده به این روش مقاومت گسیختگی و تغییر مکان نهایی بالاتری را از خود نشان میدهند