سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی محوی – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک تهران) ایران
مرتضی محمدی اردهالی – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک تهران) ایران

چکیده:

هدف این مطالعه ارائه یک روش جدید پیشنهاددهی دربازار برق رقابتی با استفاده از آنالیز حساسیت و بر اساس دیدگاه بنگاهی است . مکانیزم تسویه بازار در این مطالعه قیمت گذاری حدی محلیLMP)1) است. حساسیت سود ه بازیگر نسبت به پیشنهاد قیمت او محاسبه ش ده و سپس استراتژی بهینه تعیین م یگردد. یک مطالعه موردی برای نشان دادن کارآئی این روش صورت گرفته و نتایجLMPهای بدست آمده و میزان تولید هر شرکت تولیدی(۲GenCo) نشان داد که این روش منجر به یادگیری یک رفتار استراتژیک توسطGenCoها شده و در نتیجه آنها توانسته اندقیمت بازار و در نتیجه سود خود را افزایش دهند.