سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم ذبیحی –
حسین میارنعیمی –

چکیده:

این مقاله روشی جدید و کاملا غیرمخرب برای نهاننگاری شکننده در تصاویر ثابت پیشنهاد می کند. در روش پیشنهادی کلید از روی تبدیل کسینوس تصویر میزبان ساخته میشود و در عمل هیچ گونه فرآیند جاسازی صورت نمیگیرد. در حقیقت ساخته شدن کلید از روی ماهیت تصویر سبب میشود تا الگوریتم پیشنهادی دارای تخریب صفر باشد که معادل PSNR = ∞ است. نکته مهم دیگر این الگوریتم استفاده از تبدیل کسینوس است که به همراه نکته جالب قبلی سبب میشوند که شکننده بودن نهاننگاری به مکان درج داده محرمانه در تصویر
نباشد.قابلیت دیگر روش در قابلیت نسبتا دقیق مکان دستکاری و اسیب است. برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی آزمایشات مختلفی با شرایط مختلف انجام شده است و نتایج آن با دو الگوریتم از آخرین الگوریتمهای مطرح شده در این زمینه مقایسه شدهاست. با توجه به غیر مخرب بوردن الگوریتم پیشنهادی، بدیهی است که این الگوریتم از نظر PSNR بهترین و بهینه است. معیار مهم دیگر میزان حساسیت به تخریب است که همه آزمایشات مختلف بیانگر حساسیت بیشتر الگوریتم پیشنهادی نسبت به آخرین الگوریتمهای مطرح شدهاست