سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیامک امین نژاد – مشانیر کارشناس ارشد شرکت ، ایران
حامد جنت علیپور – مشانیر کارشناس ارشد شرکت ، ایران
پروین امین نژاد – کارشناسی ارشد شرکت فناوری اطلاعات
ندا حاجی بنده – کارشناس ارشد شرکت مشانیر

چکیده:

ماکنون انرژی الکتریکی در ایران توسط نیروگاههای متمرکز و بزرگ انجام م یشود. اگر چه کشور ایران از منابع انرژی بسیاری برخوردار است ولی عدم استفاده بهینه از آنها نه تنها موجب بروز مشکلات اقتصادی م یشود، بلکه از نقط هنظر زیس تمحیطینیز که امروز در سطح جهان با تمایلات فراوانی روب هرو است اثر نامطلوب دارد. آنچه که طراحان سیست مهای قدرت را به ایجاد نیروگاههای بزرگ برای تولید متمرکز علاق همند کرده است تامین بارهای مصرفی بزرگ، افزایش راندمان حرارتی، کاهشهزین ههای سرمای هگذاری و هزینه بهر هبرداری به ازای کیلو وات تولیدی است. اما باید توجه داشت در شبک ههای بر قرسانیدرصد قابل توجهی ( در حدود ۱۳ درصد) از توان و انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگا هها، در مسیر تولید به مصرف تلف م یشود.