سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود رستگار دباغی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،گروه عمران،کاشان،
سعید بهنیا – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،گروه عمران،کاشان،ایرا
محمد مهدی حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،عضو باشگاه پژوهشگران جوان،کاشان ایر
علی عباسی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،گروه عمران،کاشان،

چکیده:

در این مقاله، پیشرف تهای منطقی در دو جنبه برای تعیین بار بحرانی و منطقه خمیری به طوردقیق تر برای فونداسیون های نواری انجام گرفته است. در ابتدا، یک منحنی درجه دو مثل پوش موهر وابسته به تئوری مقاومت کولمب و نتایج آزمایش سه محوری ایجاد شد. در مقایسه با معیار خطی ترک خوردگی موهرکولمب، این مورد م یتواند افزایش غیرخطی مقاومت برشی خاک را همراه با تنش نرمال منعکس کند که در صفحه گسیختگی رو به افزایش می باشد.سپس براساس تئوری الاستیسیته، یک فرمول ایجاد م یشود که ضریب نیروی جانبی غیرواحد را در نظرگرفته و توسط آْن بار مجاز و بحرانی و منطقه خمیری محاسبه گردد. در مقایسه با نتایج به دست آمده از متد مرجع سنتی، نتایج یک مثال به وسیله متد پیشنهادی محاسبه شده است که دارای چند تفاوت می باشند. علت اینکه روش مرجع نم یتواند به طور مستقیم در عمل استفاده گردد، این است که بار مجاز و بار بحرانی به دس تآمده از آن، بیشتر از بار واقعی می باشد. روش پیشنهادی می تواند یک روش ایده آل برای حل این مسئله به طور کامل و دقیقی باشد