سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود رستگاردباغی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
سعید بهنیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
محمدمهدی حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

دراین مقاله پیشرفت های منطقی در دو جنبه برای تعیین بار بحرانی و منطقه خمیری به طور دقیق تر برای فنداسیون های نواری انجام گرفته است درابتدا یک منحنی درجه دو مثل پوش موهر وابسته به تئوری مقاومت کولمب و نتایج آ زمایش سه محوری ایجاد شد درمقایسه با معیار خطی ترک خوردگی موهر کولمب این موردمی تواند افزایش غیرخطی مقاومت برشی خاک را همراه با تنش نرمال منعکس کند که درصفحه گسیختگی رو به افزایش می باشد سپس براساس تئوری الاستیسیته یک فرمول ایجاد می شود که ضریب نیروهای جانبی غیرواحد را درنظر گرفته و توسط آن بارمجاز و بحرانی و منطقه خمیری محاسبه گردد درمقایسه با نتایج بدست آمده از متد مرجع سنتی نتایج یک مثال به وسیله متد پیشنهادی محاسبه شده است که دارای چند تفاوت می باشند