سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم زادفلاح فرشمی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدصادق سپاسیان – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای آشکارسازی جزیره در واحدهای تولید پراکنده بادی معرفی شده است. این روش بر اساس پایش مداوم سیگنالهای ولتاژ و جریان در پایانه DG و اندازه گیری اختلاف زاویه فاز این دو سیگنال عمل میکند. در قدم بعد نرخ این اختلاف در حوزه زمان محاسبه شده و از آن به عنوان معیار آشکارسازی استفاده میشود. الگوریتم پیشنهادی با رله نرخ تغییرات فرکانس که یکی از مرسومترین رله های آشکارسازی میباشد، مقایسه شده و نتایج بدست آمده حاکی از عملکرد مطلوب روش پیشنهادی نسبت به رله نرخ تغییر فرکانس، بخصوص در حالت های بحرانی مانند نامتعادلی توانی کوچک در جزیره و سوئیچینگ بار است . مطالعات شبیهسازی بر روی مزرعه بادی منجیل و در محیط PSCAD/EMTDCانجام شده است.