سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد سراجیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
ابوالفضل واحدی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، قطب علمی اتوماسیون و ب

چکیده:

در سیستم قدرت راه آهن برقی ACیکی از مسائل بااهمیت که نقش مهمی را در طراحی شبکه کشش ایفا می کند،مسئله حل پخش بار شبکه راه آهن می باشد . در این مقاله، روشی جدید و دقیق به منظور حل پخش بار سیستم قدرت را هآهن برقیAC با تغذیه اتوترانسفورماتوری، ارائه شده است که با استفاده از تحلیل گره و به روش تکرار ساده قابل حل است. این روش جدید، پخش بار خطی ترتیبی نامیده میشود.در این روش، تمامی اجزای سیستم اعم از پست کشش، شبکه بالاسری و اتوترانسفورماتور به روش دقیقی برای حل پخش بار مدل می شوند. برای مدل بار قطار از مدل جریان استفاده می شود. پروفیل ولتاژ می تواند در سرتاسر سیستم قدرت راه آهن با در نظر گرفتن تعداد و موقعیت قطارها، تعداداتوترانسفورماتورها، فاصله تغذیه از پست کشش و تعدادخطوط آهن به دست آید. خروجی های شبیه سازی، ولتاژ هادی تماس، ولتاژ ریل، ولتاژ هادی برگشت و ولتاژ قطار می باشد . به منظور تایید صحت نتایج روش پیشنهادی، نتایج آن با نتایج حاصل از روش نیوتن رافسون برای دو سیستم راه آهن برقی نوعی، مقایسه شده اند و مشاهده می شود که بین نتایج حاصل از دو روش تطابق بالایی وجود دارد. حل هر دو برنامه پخش بار پیشنهادی و نیوتن رافسون، با استفاده از زبان برنامه نویسی MATLABپیاده سازی و اجرا شده است.