سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد اوریا – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سجاد سپهر – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

روشهای معمول برای تحلیل فشارجانبی خاک روی دیوارهای حائل عمدتا براساس تئوری و حالات حدی خمیری رانکین یا کولمب استوار است نتایجی که ازاین روشها حاصل می شود با فرض رفتار تنش کرنش و گسیختگی صلب پلاستیک برای خاک پشت دیوار میب اشد درصورتی که هدف تعیین فشارجانبی روی دیوار برای یک میزان تغییر مکان مشخص یا بصورت تابعی از تغییر مکان می باشد ازاین روش ها نمی توان استفاده کرد دراین مقاله روش تقریبی برای تحلیل فشار جانبی روی دیوارهای حائل درشرایط اکتیو و پسیو ارایه می شود که با استفاده از این روش می توان فشاروارد بردیوار را برای مقادیر مختلف تغییر مکان دیوار تعیین کرد دراین روش توده خاک پشت دیوار با یک سری المانهای نواری جایگزین شده و رفتار این المان ها بصورت الاستوپلاستیک با معیار گسیختگی موهرکولمب فرض شده است طول این نوارها براساس تئوری حالات حدی خمیری تعیین شده اند.