سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره حلاجیان – عضو هیات علمی، گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مهیار یوسفی – دانشجوی دکتری، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر شهرکی – سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان

چکیده:

از آنجایی که اکتشاف یک فرآیند مرحلهای است، در پیجویی ذخایر معدنی، میتوان فرآیندی را طراحی نمود تا تولیدمدل پتانسیل معدنی و شناسایی نواحی هدف بر اساس مراحل ارائه شده در آن صورت گیرد. هدف از مقاله حاضر طراحیشبکه استنتاج الگوهای شاهد به منظور دسترسی به مدل پتانسیل معدنی بهینه در مراحل اولیه اکتشاف کانیسازیهای سرب، روی و فلورین تیپ میسیسیپی میباشد. در این راستا پس از تعریف یک مدل مفهومی مناسب، کلیه معیارهای اکتشافیمناسب، شناسایی و در قالب یک مدل هدف جمعآوری گردید. سپس با استفاده از تحلیل لایههای اطاعاتی مختلف وبهرهگیری از قابلیت اکتشافی هر یک از آنها، لایههای جدیدی به صورت نقشههای شاهد و پیشگو به دست آمد. پس از کلیه نقشههایی که نشان دهنده محل حضور یک معیار خاص هستند، با ،OR این مرحله با استفاده از منطق بولی و ترکیبهم تلفیق شدند تا محل وقوع هر یک از معیارهایی که ممکن است از روشهای مختلف اکتشافی به دست آمده باشند به به صورت فازی وزندهی ،OR طور خاص در یک نقشه جداگانه ذخیره شوند. در مرحله بعد نقشههای حاصل از مرحلهشدند تا نقشههای شاهد وزندار تولید گردد. در نهایت کلیه نقشههای وزندار به صورت فازی تلفیق شدند تا مناطقی که درآنها کلیه معیارهای اکتشافی یکدیگر را تایید میکنند، به صورت یک نقشه معرفی شود. نقشه اخیر مدل پتانسیل معدنی فازی وزندار بوده که نواحی امیدبخش و محلهای احتمالی وقوع کانیسازی را به عنوان مناطق هدف به ترتیب اولویت نشان میدهد