سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کاوه آهنگری – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
علیرضا صیامی بهدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آرمان قلی نژادپاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در معادن روباز یکی از رایجترین اتفاقات، حرکت شیب میباشد. گاهی این حرکت میتواند منجر به گسیختگی شود.گسیختگی شیروانی یکی از دلایل عمده تلفات و مرگ و میر در عملیات بهرهبرداری در معادن روباز است. روشهای متعددی برای کاهش خطرات مربوط به گسیختگی شیب وجود دارند. یکی از این روشها، نصب ابزاردقیق برای اعلام خطر مناسب جهت شکستگیهای قریبالوقوع میباشد. ابزاردقیق به ابزارهای اندازهگیری تغییرات کمیتهای فیزیکی گفته میشود که درحوزه وسیعی از فعالیتهای مهندسی به خدمت گرفته میشوند. در این میان مهمترین مسئله، انتخاب یکسیستم رفتارسنجی مناسب و کارا و همچنین روش برنامهریزی درست برای برآوردن اهداف مورد نظر است. این امر مستلزم در نظر گرفتن بسیاری از عوامل تاثیرگذار میباشد. دستهای از این عوامل مربوط به خصوصیات سازهای میباشد که ابزار بایستی بر آننصب گردد. از این میان برای مثال میتوان به اندازه سازه، شکل سازه،شرایط حاکم بر سازه و… اشاره کرد. در این مطالعه سعی خواهد شد تا به این عوامل پرداخته شود و تاثیر هر یک از آنها بر انتخاب سیستم مناسب و روش برنامهریزی کارآمد مورد بررسی قرار گیرد