سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مقداد تکلوزاده – عامل توسعه خوشه صنعتی خرمای بم، عضو هیأت رئیسه انجمن خرمای استان کرما
رویا ضیغمی نژاد – کارشناس ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

خوشه مجموعه ای از شرک تهاست که در ناحیه یا حوزه جغرافیایی تمرکز یافته و با فرصت ها و چال شهای مشترکی مواجه اند. این شرک تها مجموعه ای از محصولات مرتبط و مکمل را تولید م یکنند و می فروشند. چنین تمرکزی باعث ایجاد کسب و کارهای مرتبط م یشود و به پیدایش نهاد ها و خدمات تخصصی در زمینه ای فنی، مدیریتی و مالی منجر م یشود. که آگاهی لازم پیرامون این موضوع شکل نگرفته است. این در حالی است که اجرا و پیاده سازی موفقیت آمیز برنامه های توسعه ای رویکرد خوش های تا حد بسیار زیادی مستلزم شناخت و آگاهی ذی نفعان مختلف جامعه و باور آن ها به این مقوله می باشد. توجیه پذیر بودن اجرای یک پروژه، خصوصاً یک پروژه توسع های با توجه به اینکه منابع قابل توجه مالی، انسانی و زمانی را در بر می گیرد، و شرط اساسی موفقیت آن پروژه ب هشمار می رود. به طور بدیهی اگر اجرای یک پروژه از دیدگاههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قابل توجیه نبوده و به لحاظ تکنولوژیک امکان پذیر نباشد نه تنها هدف توسعه ای حاصل نم یشود بلکه در اثر انحراف ایجاد شده راه برای افول و آسیب پذیری بیشتر کسب و کار فراهم م یشود و در عین حال منابع نیز به هدر خواهد رفت. در این تحقیق به دنبال بررسی روش امکان سنجی و هزینه اثربخشی توسعه خوشه های صنعتی خرمای کشور می باشیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که توسعه خوشه های صنعتی خرمای کشور با رعایت اصول تعریف خوشه می تواند تأثیرات مثبت زیادی در حوز ههای اقتصادی، تولیدی، اجتماعی و زیست محیطی داشته باشد.