سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیارش ناصراسدی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه زنجان
حامد نصر ت اللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فریبرز ناطقی الهی – استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

هزینه های هنگفتکارهای مقاوم سازی و مشکل تأمین این هزینه ها ، برای بسیاری از سازمان ها لزوم توجه به مسائل اقتصادی پروژه های مقاوم سازی را چند برابر کرده است . در ضمن ارزیابی اقتصادی بودن عملیات بهسازی از مهم ترین فعالیتهای بهسازی لرزهای می باشد. این کار عموما بصورت تجربی و بدون در دست داشتن اطلاعاتمستند انجام میشود. بدین منطور برای تدوین مناسبهزینه های بهسازیساختمانها، در این مقاله ، مدلی آماری ارائه شده است که برایتخمین هزینه بهسازی استفاده میشود. از مزایای این مدل، قابلیتتأمیم آن به انواع دیگر سیستم هایساختمانی و نیز استفاده از آن برای داده های کشورهای دیگر است. در این مدل ، ابتدا از منابع مختلفو اطلاعات بدست آمده از پروژه های مقاوم سازی جمع آوری شده ، پایگاه داده ای ، ایجاد می گردد . سپس این پایگاه داده ای ، اصلاح و نسبت به گروههای مختلف ، مرتب سازی گردید و یکپایگاه داده ای برتر تشکیل می شود. آنگاه بر اساس روابط آماری، معادلات تخمین هزینه ای استخراج شده و حدود اطمینان آنها تعیین می گردد . این روشبرایتعدادی از ساختمان های اسکلتفولادی پیاده سازی و نتایج آن ارائه شده است