سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدهادی پرهام وند – تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده مهندسی نفت
شهاب گرامی – شرکت ملی نفت ایران، پژوهشکده ازدیاد برداشت
محمدعلی عمادی – شرکت ملی نفت ایران، مدیریت پژوهش و فناوری

چکیده:

اهمیت بدست آوردن نمونههای نماینده با استفاده از روشهای استاندارد در زمانهای اولیه تولید در مدیریت بهینه مخزن بر اهل فن پوشیده نیست. بر اساس تئوریهای معتبر عملیات نمونهگیری در مخازن گاز میعانی میبایست پیشاز کاهش فشار عمده مخزن به زیر فشار نقطه شبنم اولیه انجام شود. زیرا تنها در این بازه محدود میتوان نمونههای نماینده را بدست آورد. اما روش اختلاط تماس تعادلیECM)این ادعا را دارد که میتواند سیال اولیه درجا را از نمونههای غیر نماینده بدون محدودیت زمانی بدست آورد، بنابراین تئوریهای معتبر را نقض میکند. این اختلافعظیم بین استانداردهای حاکم بر نمونهگیری و روشECMباعث شد که در این پژوهش روشECM را دردو منظر بررسی گردد. مطالعات موردی از مخازن گاز میعانی ایران و مدلهای فرضی بر پایه دادههای واقعیPVT منظرهایمورد بررسی میباشند. برای شبیهسازی روشECMاز توصیف جزئی معادله حالت در یک فرایند پویا برای اولین بار استفاده شد. همچنین مدلهای فرضی توسط شبیهساز ترکیبی ساخته شدند و نمونهگیری در شرایط تخلیه انجام شدسپس روشهایECMو بازترکیب روی نمونههای بدست آمده اجرا شدند. در انتها، نتیجهگیری شد که روشECM در تمام مخازن گاز میعانی قابل اجرا نمیباشد و نیاز به اعمال تغییراتی دارد. جهت بهبود آن، روشECM اصلاح شده را ارائه دادیم و نتیجه گرفتیم که این روش در هر شرایطی قابل اجرا میباشد و از دقت بسیار بالایی برخوردار است ودقت آن با غنی شدن گاز میعانی روندی کاهشی دارد. روشECMدر دو میدان گاز میعانی از مرکز و جنوب ایران نیز به عنوان مطالعات موردی بررسی شد