سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داریوش کولیوند – کارشناس زمین شناسی، شرکت مهندسی پرشیا بتن پاد، مسئول آزمایشگاه مستق

چکیده:

در حدود چند دهه است که استفاده از دیوار آ ببند جهت کنتر لتراوش در زیر پی س دها رایج شد هاست. در این شیوه با حفر ترانشه مصالح نامرغوب از نظر نفوذپذیری با مصالح مناسب از نظرخصوصیات الاستیسیته و نفوذپذیری جایگزین م یشوند کهاین خوددانش فنی بالا و استفاده ازتجهیزات مناسب برای ای نکار را م یطلبد. در پروژه سد ونیروگاه سنگ توده ۲( تاجیکستان) دیوار آ ببند در شرایط بسیار خاص با دیگر پروژ هها انجام شدکه در این مقاله به روش اجرا و مشکلات اجرایی احداث ایندیوار پرداخته م یشود.