سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا فرشته نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرهاد چینایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد میمه

چکیده:

درپایداری شیب سنگها عدم قطعیت ونوسان درداده ها جمع آوری شده از جهت داری و مقاومت ناپیوستگی ها ذاتی و غیرقابل چشم پوشی می باشد متاسفانه انالیز قطعی براساس فاکتورایمنی مقدارثابتی ازهرپارامتر را به عنوان نماینده و بدون درنظرگرفتن درجه عدم قطعیت آن نیازمند است بنابراین استفاده از انالیز قطعی که درکارهای مهندسی رایج است جهت ارایه مناسب اتفاقی بودن خصوصیات ناپیوستگی ها ناموفق می باشد برای غلبه براین مشکل انالیز احتمالی پیشنهاد میگردد انالیز احتمالی به عنوان یک روش تاثیر گذار جهت ارزیابی عدم قطعیت استفاده میگردد دراین مطالعه روش انالیز احتمالی و الگوریتم وابسته به آن توسط توسعه شبیه سازی مونت کارلو بحث شده و از یک شیروانی سنگی به عنوان مطالعه موردی استفاده شد هاست روش انالیز احتمالی ازدو بخش تشکیل میشود انالیز داده های ژئوتکنیکی دردسترس برای دستیابی به خصوصیات اتفاقی پارامترهای ناپیوستگی و انالیز احتمالی پایداری شیب سنگ براساس پارامترهایی با خصوصیات اتفاقی پارامترهای هندسی و مقاومتی اتفاقی یا از اندازه گیری ها و انالیزهای صحرایی و با استفاده ازروش اماری یا توسط تجربه و قضاوت مهندسی تعیین شدند.