سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نیلوفر نیستانی – شرکت موننکو ایران – مرکز مطالعات سیستم و انرژی
حسن سیاهکلی – شرکت موننکو ایران – مرکز مطالعات سیستم و انرژی

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا روش جدیدی بر پایه مکان متصل شدن استفادهکنندگان شبکه به منظور تخصیص هزینههای تلفات و خدمات انتقال به آنان ارائه شود. در این راستا، از روش نقطه اتصالPOCبرای تعیین تعرفههای انتقال استفاده گردید. در این روش بستهبه اینکه در چه سطح ولتاژی مصرفکننده به شبکه انتقال متصل میباشد و نیز این مکان از حیث جغرافیایی در کدام نقطه قرار دارد، تعرفه مجزایی به هر یک ازمصرف کنندگان اعمال می شود. به منظور تخصیص هزینه تلفات، مدلی از روش ضرایب حاشی های پیشنهاد شده است که در آن این هزینه به دو سمت تولید و مصرف اعمال میشود. این ضرایب می توانند براساس اثری که افزایش تولید یا مصرف در شبکه محلی خود داشته است مثبت یا منفی باشند. استفادهکنندگان از شبکه باید بر مبنای این ضرایب بهای تلفات را پرداخت نمایند