سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین معیارنعیمی –
سیدباقر رمضان نیا –

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای درج تصاویر محرمانه در تصاویر پوشش در حوزهی تبدیل کوسینوسی گسسته ارائه میشود، به گونهای که از تمام فضای تصویر پوشش به صورت یکنواخت استفاده شده و در نتیجه تصویر پوشش دچار تخریب کمتری میشود. در روش پیشنهادی ابتدا تصویر پیام با روشی مشابه روش JPEG، فشرده سازی شده و ضرایب آن تبدیل به رشتهی بیت ی م ی شود ، سپس رشتهی بیتی صفر و یک با روش RLC کدگذاری شده و در ضرایب فرکانسهای میانی تصویر پوشش به گونهای درج میشود که نیاز به ذخیرهی مقادیر بیتها نباشد و تنها تکرار بیتها ذخیره گردد. نکتهی دیگر اینکه اگر تعداد تکرار یک بیت، بزرگ باشد، در بیش از یک ضریب ذخیره میشود که این کار از تخریب موضعی تصویر پوشش جلوگیری میکند. در این روش تصویر محرمانهی کد شده به صورت فوق، در فرکانسهای میانی درج میشود. برای این منظور، با توجه به اندازهی تصویر پوشش و تکرار بیتها، تعدادی از ضرایب میانی جدول کوانتیزاسیون با عدد یک جایگزین میشوند. سپس تبدیل کسینوس گسسته ی بلوک های تصو ی ر پوشش محاسبه شده، و ضرایب آن با جدول کوانتیزاسیون تغییریافته، کوانتیزه میشوند. در ادامه رشتهی بدست آمده از تصویر محرمانه، با استفاده از حساب ماندهها، در ضرایب متناظر با ضرایب اصلاح شدهی جدول کوانتیزاسیون ذخیره میشوند. برای ارزیابی این روش آزمایشات زیادی انجام شده است که همگی بیانگر کیفیت بسیار بالای تصویر درج شده، می – باشند. به گونهای که حتی برای تصاویر محرمانهی بزرگتر از تصویر پوشش نیز، تصویر درج شده کیفیت بالای خود را حفظ میکند. دلیل عمدهی این مزیت، فشرده سازی زیاد تصویر محرمانه و روش خاص درج آن است که از تغییرات زی اد ضرایب تبدیل کوسینوسی گسستهی تصویر پوشش جلوگیری میکند. با توجه به محدودیت ذاتی اندازهی پیام مخفی در روشهای حوزه ی فرکانس، ویژگی یاد شده، این روش را از همه ی روشهای حوزه ی فرکانس ممتاز میکند.