سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

زهرا حجازی زاده – استاد دانشگاه تربیت معلم تهران
سعید جوی زاده – عضو هیات علمی و شورای مرکزی گروه پژوهشی فن اوری آموزشی راهبر
آناهیتا عضدی قاجار – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی و عضو گروه پژوهشی فن آ وری آموزشی ر
سمیه رحیمی دوکوهکی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی و عضو گروه پژوهشی فن آ وری آموزشی ر

چکیده:

خشکسالی یکی از مخاطرات طبیعی است که گاهی بلای طبیعی و خطرناک محسوب می شود که در نتیجه کمبود بارش کمتر از حد نرمدال یا مورد انتظار پدید می آید. اگر این کمبود بارش در یک دوره زمانی طولانی مانند یک فصل یا بیشتر استمرار یابد نمی تواند نیاز های آبی مربوط به فعالیت های انسانی و محیط زیست را تامین کند. خشکسالی به خودی خود یک بلا )فاجعه ( محسوب نمی شود بلکده تداثیر آن بدر مدردم محلدی و محیط زیست است که فاجعه آمیز یا نبودن آنرا مشخص میکند بنابراین نکته کلیدی در درک خشکسالی، درک ابعداد طبیعدی و اجتمداعی آن اسدت. یکی از راههای ارزیابی و پایش خشکسالی بر اساس شاخص های است که بتوان بر اساس آن میزان شدت و تداوم آن را در یک منطقه تعیدین نمدود. شاخص خشکسالی محاسبه شده از مقادیر شناخته شده پارامتر های منتخب، امکان توصیف و بیدان خشکسدالی بصدورت کمدی را فدراهم مدی کندد. شاخص خشکسالی در واقع تابعی از عوامل مختلف محیطی است که بر پدیده خشکسالی اثر می گذارند.در نهایت، حاصل فرآیند تابع یک عددد اسدت که ارزیابی خشکسالی ها و تصمیم گیری های آینده، به مراتب مفید تر از ردیف های متعدد داده های مرتبط با خشکسالی است.. و یکی ار بارزترین و مشهورترین نیاز یک برنامه ریزی خشکسالی داشتن یک نرم افزار کارآمد جهت محاسبه شاخص های رایج خشکسدالی مدی باشدد. بده همدین منظدور نویسندگان حجازی زاده و جوی زاده این مقاله اقدام به به تولید نرم افزار محاسبه شاخص های رایج و کاربردی خشکسالی با نام DIC نموده اند کلمه DIC کوتاه شده عبارات Drought Indices Calculator می باشد . و این ندام بدرای سیسدتم ندرم افدزا ری متحدول و پیشدرفته ای جهدت محاسبه شاخص های رایج و کاربردی خشکسالی استفاده شده است. این مقاله به معرفی نرم افزار DIC می پردازد.