سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی عزیزی واحد – دانشگاه صنعتی شیراز
محسن گیتی زاده حقیقی – دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

سرمایهگذاریهای بزرگ موجود در شبکه توزیع با توجه به وجود پیک بار، ممکن است به مخاطره بیافتند و بهرهوری آنها کم شود. اساس کار این مقاله ارائه روشی برای طراحی وبرنامهریزی شبکه توزیع در حضور تولیدات پراکنده (Distribution Generator) یا DG است . طراحی و برنا مه ریزی شبکه توزیع و پیاده سازی آن با هدف حداقل کردن مجموع هزینه سرمایهگذاری فیدر و هزینه سرمایه گذاری و تولید توان تولیدات پراکنده و هزینه اتلاف انرژی در برش پیک میباشد، علاوهبراین روشی جهت تشخیص شعاعی بودن شبکه ارائه شده است که حل مساله تجدید آرایش (Distribution Feeder Reconfiguration) یا DFR را آسانتر میکند. در این مقاله از الگوریتم تکاملی PSO برای تعیین طرح و برنامهریزی مطلوب آرایش فیدر و مکان و اندازه تولیدات پراکنده استفاده می شود. حجم محاسبات در استراتژی جایابی و تعیین اندازه تولیدات پراکنده، با توجه به شعاعی بودن ساختار شبکه توزیع بسیار کمتر میشود. علاوه بر این طراحی و برنامهریزی شبکه توزیع و تولیدات پراکنده در هر سطح بار متفاوتی ارائه شده است.