سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا کاظمی اسفه – مدرس دانشگاه آموزشکده سما اهواز

چکیده:

ارتعاشات چرخ اتومبیل یکی ازمواردی استکه درراحتی سرنشینان و استهلاک قطعات خودرو نقش بسیارزیادی دارد مهمترین قسمت دمپ این ارتعاشات کمک فنر و فنرهای آن می باشد لذا بررسی این ارتعاشات و کنترل ان از اهمیت بسیاربالایی برخوردار استدراین تحقیق پس ا زمدلسازی رفتن یک چرخ روی دست انداز به روش اجزای محدود به کنترل ارتعاشات آن بهکمک کنترلر LQR می پردازیم چرخه به صورت دو درجه ازادی درنظر گرفته شده و پیزوالکتریکی متصل شده کارحسگر و عملگر کنترلر را انجام میدهد دراین تحقیق روند دمپ ارتعاشات درمقایسه نمودارها برای ۲ نوع روش المان بندی و دو نوع کنترلر مختلف واضح دیده می شود که جهت پیشبرد راحتی سرنشین و کم کردن صدمات قطعات ناش از لرزشها و دست اندازها بسیارمفید می باشد.