سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امجد انوری مقدم – دانشگاه شیراز
علیرضا سیفی – دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه انرژی های تجدید پذیر نظیر بادوخورشید به عنوان اساسی ترین ابزارها جهت تولید انرژی تلقیمی شود که بهره گیری از انها اثرات مثبت زیست محیطی و اقتصادی را دربردارد دراین خصوص انرژی باد به سبب دردسترسی بودن و سهولت استفاده بیش از سیار انرژی های تجدید پذیر مورد توجه است و به عنوان یک فاکتور اثرگذار دربهره برداری از شبکه های برق با مقیاس کوچک تلقی میشود از طرفی طبیعت نامتناوب و نامنظم سرعت باد دربازه های مختلف زمانی پیش بینی رفتار این منبع انرژی را بامشکل روبرو می کند دراینم قاله یک روش نوین برای تخمین میزان سرعت باد دربازه های کوتاه مدت ارایه می گردد کهمبتنی براصول پردازش تصویر و کدگذاری خطی با استفاده ازفیلترهای دیجیتال دو بعدی پاسخ ضربه محدود ۲D-FIR filters می باشد جهت اثبات کارایی مدل تخمین گر پیشنهادی از داده های تست مربوط به سرعت باد درطی یکسال استفاده می گردد و نتایج پیش بینی مربوطه با روشهای مرسوم قیاس میگردد یافته ها نشان میدهد روش پیشنهادی نه تنها از سادگی بیشتری برخوردار است بلکه عملکردی مناسب تر را نیز دارا است اگرچه کیفیت عملکرد آن وابسته بهابعاد پنجره فیلترینگ و ضرایب فیلتر مربوطه است.