سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امجد انوری مقدم – دانشگاه شیراز-دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر شیراز-ایران

چکیده:

پیش بینی صحیح انرژی های نوبستری برای عملکردانرژی های مناسب وقابل اطمینان شبکه های قدرت فراهم می آورد.به منظوردستیابی به یک تخمین بهترازمیزان حضوراین انرژی ها بالاخص انرژی خورشیدی چندین مدل پیش بینی دراین کارمطرح شده است. تمام یاین مدلهابرمبنای اصول پردازش تصویروکدگذاری تصویربااستفاده ازفیلترهای دیجیتال دوبعدی پاسخ ضربه محدودمی باشد.درتوسعه مدل فوق ازداده های هواشناسی باحداکثرهمبستگی درافقهای زمانی مختلف استفاده شده است. داده مربوطه دربازه زمانی ساعت به ساعت دریک سال ازیک پایگاه هواشناسی سینوپتیک بدست آمده است. برای اثبات کارایی نمونه تخمینگرمدل های مختلفی پیاده سازی می شودوازطریق داده های یکسان تست می گردد. یافته هانشان می دهدروش پیش بینی دوبعدی مطرح شده نسبت به روش های مرسوم وتک بعدی ازکارایی بهتری برخورداراست.گرچه کیفیت عملکردآنهابه حدزیادی وابسته به ابعادفیلتروضرایب بهینه مربوطه است.