سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدنوید زاهدی – دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی قدرت
امیر امینی – دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی قدرت
حمید فلقی – دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی قدرت
محمود عبادیان – دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی قدرت

چکیده:

امروزه استفاده از منابع تولید پراکنده مخصوصاً منابع تولید پراکنده با انرژیهای تجدید پذیر به منظور تولید توان در نزدیک مصرفکنندگان، افزایشی روز افزون داشته است. یکی از عواملی که میتواند ضریب نفوذ منابعتولید پراکنده در شبکه های توزیع را کاهش دهد، محدودیتهای کیفیت توان از جمله اعوجاجهای هارمونیکی است. منابع تولید پراکنده علاوه بر تولید توان، بدلیل استفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت و تغییر درشارش توان شبکه جریانهای هارمونیکی شبکه را نیز افزایش میدهند. از طرف دیگر استفاده از بانکهای خازنی موازی جهت جبران محلی بخشی از توان راکتیو بارها، روشی متداول و مرسوم در کاهش تلفات در سیستم قدرت و اعوجاجهای هارمونیکی است. از آنجاکه امپدانس خازنها در فرکانسهای مختلف متفاوت است و امکان ایجاد تشدید در فرکانسهای هارمونیکی و درنتیجه تضعیف کیفیت توان وجود دارد، ارائه روشی کارابرای مکانیابی بهینه بانکهای خازنی در حضور بارهای غیرخطی و منابع تولید پراکنده جهت کاهش تلفات و کاهش اعوجاجهای هارمونیکی ضروری میباشد. در اینمقاله ابتدا با آزمایشهایی اثرات سوء تولید پراکنده بر اعوجاجهای هارمونیکی و در نتیجه کیفیت توان سیستم قدرت نشان داده شده است. سپس مسألهی مکانیابی بهینهی بانکهای خازنی در حضور بارهای غیرخطی ومنابع تولید پراکنده (نیروگاه بادی) در قالب مدلی با اهداف چندگانه بیان شده است. در مدل پیشنهادی بیشینه- سازی سود سالانه حاصل از کاهش تلفات، کمینهسازیانحراف ولتاژ باسها و کاهش هارمونیکهای سیستم قدرت به عنوان اهداف بهینه سازی مورد توجه قرار گرفتهاند. مدل مطرح شده با الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات و ویرایشی خاص از روش جاروب رفت و برگشت با در نظر گرفتن هارمونیکهای سیستم حل شده است. کارایی مدل پیشنهادی با اجرای آزمایشهایی در شبکه ۱۸ باسه نشان داده شده است.