سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوید غفارزاده – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران- ایران
صادق جمالی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران- ایران

چکیده:

در این مقاله روشی جدید جهت طبقه بند ی خطاها در خطوط انتقال با استفاده از تب دیل موجک گسسته و شبکه موجک ارائه شده است. در روش پیشنهادی علاوه بر تفکیک شرایط خطا از شرایط طبیعی شبکه و کلیدزنی ها، نوع خطا نیز تعیین می شود. همچنین در ا ی ن روش تنها از اطلاعات ابتدای خط انتقال استفاده می شود. سیگنال های جریان هر ۲ کیلوهرتز نمونه برداری / سه فاز ابتدای خط انتقال با نرخ ۵ و سپس نویز زدایی می شوند. آن گاه سیگنال های حاصل با استفاده از تبدیل موجک گسسته ۴db مورد پردازش قرار می گیرند و با استفاده از ضرایب جزییات در سطح چهارم تجزیه، تغییرات انرژی هر سیکل نسبت به سیکل قبلی در هر فاز محاسبه شده و چنان چه تغییرات انرژی حداقل در یکی از فازها بیشتر از مقدار آستانه مشخص باشد، تشخیص وقوع اغتشاشی در سیستم داده می شود . این اغتشاش می تواند خطای دائمی، گذرا و یا پدیده های مختلف کلیدزنی باشد. در صورت تشخیص چنین حالتی، الگوریتم طبقه بندی فعال می شود و بردار ویژگی ها تشکیل و به عنوان ورودی به شبکه موجکی که از قبل آموزش دیده اعمال می شود. مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی حالت های مختلف بر روی خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت اراک – عباسپور، نشان می دهد که روش مذکور نسبت به روش های متداول دقت بیشتری دارد و به خوبی می تواند به عنوان جایگزین روشهای دیگر مطرح شود.