سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده فرزانه بشارت – دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفناوری، تهران- بزرگراه جلال آل احمد- پل نصر-
مهرداد منطقیان – استاد دانشگاه، تهران- بزرگراه جلال آل احمد- پل نصر- دانشگاه تربیت مدرس-
محبوبه رحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، تهران- بزرگراه جلال آل احمد- پل نص

چکیده:

در مقاله پیشرو، روشی مناسب و آسان جهت ساخت نانوذرات سولفات کلسیم به صورت کاملا پایدار در یه سل ۱ آبی پیوسته ارائه شده است. آزمایشهای گوناگونی در راستای تولید نانوذرات مذ کور درحضور دو عامل پایدارساز متفاوت نظیر سدیم دودسیل سولفات ) SDS ( و پلی اتیلن گلیکول ) PEG ( مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه نتایج مربوط به ابعاد و شکل نانوذرات که توسه دسهتگ اه آنالیز تفرق نور پویها ۲ ( DLS ( و نیزتصاویر ۳ ( SEM ( مشخص شده است، حاکی از آن است که از میان تمامی واکنشهای انجام شده، تنهها واکنش میان اسید سولفوری ) H2SO4 ( و کلرید کلسهیم ) CaCl2 ( در حضور روکنشگر ( PEG ( بعنهوان پایدار سازنانوذرات، منجر به تشکیل نانوذرات معلق سولفات کلسیم در محلول واکنش میگردد به گونهای که سهل شفاف بدست آمده قادر به حفظ نانوذرات به ابعاد کمتر از ۰۵ نانومتر بهصورت کاملا پایدار و بدون ته نشین شدن در مدت زمان نسبتا طولانی بوده است