سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوید غفارزاده – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
گئورگ قره پتیان – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

در این مقاله روش ی نو ین جهت تع یین مکان خطا ی رخ داده در خط انتقال، بر اساس تحل ی ل موجک و با در نظر گرفتن انعکاس امواج س یار ارائه شده است . در ای ن روش ابتدا از
ولتاژی که پس از وقوع خطا و با عملکرد کل ی د قدرت، در دو سر کلید قدرت به وجود می آید، نمونه برداری می شود . سپس این س یگنال توسط تبد یل موجک گسسته db4 مورد پردازش
قرار می گ یرد و در انتها با استفاده از الگور یتم مربوط، مکان خطا تعیین م ی شود . شرایط خطا توسط نرم افزار EMTPشبیه ساز ی شده است . مقای سه نتا یج به دست آ مده، نشان
می دهد که روش مذکور نسبت به روش ها ی متداول خطا ی کمتری دارد و به خوبی می تواند به عنوان جا یگزین روش های دیگر مطرح شود .