سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدیه کاگر قوی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه ا
محمدرضا خیام باشی – استادیار،گروه کامپیوتر،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه اصفهان،اصفها

چکیده:

تطبیق آنتولوژی سعی دربرقراری روابط معنایی بین المانهای مشابه درآنتولوژی های متفاوت دارد تا قابلیت تعامل را در وب معنایی فراهم کند پرداختن به مساله ناهمگنی نامعنایی نکته ای کلیدی درمحیط وب معنایی است تولید نیمه اتوماتیکنگاشت ها با درنظر گرفتن عدم قطعیت کاری فشرده و مستعد خطاست وقتی مقادیر اطمینان نگاشت ها خود غیرقطعی هستند چگونه متد تجمیع آنها می تواند قطعی باشد؟ چگونه آنها را به روشی مشخص مدل کنیم؟ اینمقاله روشی را برای ملدسازی عدم قطعیت در تطبیق آنتولوژی براساس تئوری مجموعه های فازی و با استفاده از عدد فازی ذوزنقه ای معرفی می کند و سپس به توصیف روشی برای تجمیع عقاید تطبیق گران می پردازد به کمک این روش همترازی تطبیق گران را ترکیب می کند تا برهمترازی های متناقض و ناقص یا موارد مخرب غلب شود آزمایشات نشان داد که درآنتولوژی های واقعی نتایج بدست آمده از میانگین تطبیق گران هم بالاتر است و به بهترین ایشان نزدیک می شود.