سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی فیرده – دانشجوی دکتری کنترل
علی جعفرقلی – دانشجوی دکترای هوافضا
امیر نصیرهرند – دکتری کنترل

چکیده:

روشهای طراحی موجود برای طراحی کنترلر در سیستمهای غیرخطی وچندمتغیره بسیار محدود بوده، با پیچیدگیهای زیادی همراه میباشد. در این مقاله یک روش جدید جهت طراحی کنترل کننده برای استفاده در سامانههای پیشران سوخت مایع چند متغیره و غیرخطی گسترش یافته است. روش گسترش یافته بر اساس مدل تابع توصیف کننده موتور و دو گام جبری مختلف برای طراحی کنترل کننده می باشد؛ گام نخست جهت کوپل زدایی Decoupling)و گام دوم برای تعقیب نمودنTracking) سیگنال مرجع میباشد. کاربرد روش مذکور در یک سامانهی پیشران سوخت مایع ارایه و نتایج با آنچه که با استفاده از یک روش طراحی کنترلکنندهی مقاوم بهدست آمده، مقایسه شده است