سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی کمک پناه – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رضا صادق زادگان – کارشناس ارشد خاک و پی
مجید یزداندوست – دانشجوی دکتری

چکیده:

صرف زمان زیاد و هزینه نسبتا بالای انجام تحلیل های دینامیکی مبتنی برتاریخچه زمانی سبب شده است تا روش تحلیل شبه استاتیکی علیرغم دارا نبودن دقت مناسب از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار شودعدم وابستگی روش تحلیل شبه استاتیکی به پارامترهای موثر برعملکرد لرزه ای سازه و درنظر نگرفتن مشخصات بارگذاری دینامیکی ازجمله نقاط ضعف این روش به شمار می روند تحقیق حاضر به کمک مدلسازی عددی تفاضل محدود کوشیده است که روشی را برای طراحی برمبنای تغییر مکان پیشنهاد نماید دراین راستا کوشیده شد تا با درنظر گرفتن مشخصات بارگذاری میزان تغییر مکان سازه خاک مسلح و مشخصات هندسی دیوارخاک مسلح روش شبه استاتیکی اصلاح گردد و درنهایت ضریب شبه استاتیکی به عنوان تابعی از سطح عملکرد لرزه ای و شتاب ماکزیمم معرفی گردد.