سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – دانشگاه صنعت آب و برق-تهران
حمزه داوری کیا – دانشگاه شاهد -تهران
محمد حسین کاظمی – دانشگاه شاهد-تهران

چکیده:

در اثر بروز حوادث پی در پی در سیستم های قدرت ، گروه های همنوای ژنراتوری ایجاد شده و شبکه را از لحاظ سنکرونیزم به بخش های جدا از هم تقسیم نموده و سیستم را به سمت ایجاد جزیره های ناخواسته و کنترل نشده سوق می دهند. از آنجاکه گروه های همنوای ژنراتوری و نحوه ی رفتار آنها در مسایل جزیره سازی سیستم های قدرت بسیار حائز اهمیت می باشد، در این مقاله روش نوینی برای تعیین گروه های همنوای ژنراتوری و همچنین تعیین میزان یکپارچگی و انسجام در اتصالات خطوط شبکه با استفاده از ضریب سنکرونیزاسیون میان ژنراتورهای شبکه معرفی می گردد. با استفاده از روش معرفی شده ، علاوه بر تعیین گروه های همنوای ژنراتوری در هر نقطه کاری سیستم، میزان یکپارچگی و انسجام در اتصالات شبکه با استفاده از پارامتر میانگین درایه های ماتریس ضرایب سنکرونیزاسیون پریونیت شده (AKs) مشخص می گردد.این پارامتر می تواند بخوبی بیانگر وضعیت سیستم قدرت از لحاظ انسجام و یکپارچگی اتصالات درون شبکه ای و همچنین سنکرونیزم ژنراتورهای سیستم بوده و به تعیین زمان مناسب جهت جزیره ای سازی کنترل شده در سیستم رهنمود سازد.روش معرفی شده بر شبکه ۳۹ باس IEEE اعمال گشته است. نتایج حاکی از آن است که این روش بخوبی گروه های همنوای ژنراتوری را تشخیص داده و مراحل تضعیف سیستم در بستر حوادث پی در پی و زمان مناسب جهت جزیره ای سازی سیستم قدرت را نمایش می دهد.