سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سلیمیان ریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانش
ناصر مهرشاد – استادیار گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرج
سیروس رزمجویی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانش

چکیده:

امروزه توجه به عملکرد سیستم بینایی انسان و الگو گرفتن از آن در توسع هی الگوریت مهای پرکاربرد پردازش تصویر توجه محققین را به خود جلب نموده است. در این مقاله یک روش هوشمند آشکارسازی لبه مبتنی بر مدل سازی عملکرد سلول های ساده و پیچیده و همچنینمدل سازی فازی تحلیل چند مقیاسی تصاویر در کورتکس اولی هی بینایی ارائه شده است. برای مدل سازی موثر پاسخ سلو لهای ساده و پیچیده در آشکارسازی لبه، روشی برای تنظیم پارامترهای فیلتر گابور (مدل ریاضی سلول ساده) و تابع غیرخطی پیشنهاد شده ب هعنوان تابع آستان هی پاسخ این سلول ها ارائه شده است. مزیت اصلی روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روش های مرسوم آشکارسازی لبه این است که مدل فازی پیشنهادی برای تحلیل چند مقیاسی، هیچگونه پارامتری در ورودی دریافت نمی کند. همچنین به دلیل مدل سازی تحلیل چند مقیاسی انجام شده در شبکیه چشم انسان، در الگوریتم پیشنهادی، تمامی لب ههای مربوط به ساختارهای ریز و درشت موجود در تصویر با دقت بالایی آشکارسازی و مکان یابی می شوند. مقایسه ی نتایج حاصل از روش مرسوم کنی و روش پیشنهادی روی بانک داد هی معتبر، کارایی بالای این روش در آشکارسازی و مکا نیابی لبه ها را نشان می دهد