سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرمین کشکولی – عمران دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران
علیرضا سعیدی عزیزکندی – عمران دانشجوی دکتری مهندسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
محمدحسن بازیار – عمران استاد دانشکده ، دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران

چکیده:

میل مها رها کاربرد گسترده ای در مسلح سازی خاک ترانش هها و شی بهای خاکی دارند. این مهارها در کشش عمل م یکنند و برای مقاومت در مقابل نیروی بالا کشنده طراحی م یشوند. چنانچه روش دقیقی برای طراحی این مصالح وجود نداشته باشد،طراح یهای محافظ هکارانه هزین ههای بسیار بالایی را بر پروژه تحمیل خواهند کرد. همچنین طراح یهای غیر ایمن خطرات جانی و مالی جبرا نناپذیری را در صورت گسیختگی مهارها ب هدنبال خواهد داشت. این مطالعه بر پایه نتایج ی کسری آزمایش انجامشده روی ۱۱۹ نمونه عملی میل مهار کوچک فولادی ارائه شده است. این مجموعه داده با تغییر ابعاد میل مهار و تغییر محلآزمایش به منظور بررسی تاثیر پارامترهای تاثیرگذار بر ظرفیت باربری کششی میل مهارها فراهم شده است. ازآنجا که هیچ روش نظری خاصی منحصراً برای تخمین ظرفیت باربری کششی مهارهای کوچک وجود ندارد؛ شش روش تعیین ظرفیت باربری محوری شمع که ب هطور مستقیم از نتایج تست نفوذ مخروط CPT) استفاده م یکنند، ارائه شد هاند و از آ نها برای محاسبه ظرفیت باربری کششی میل مهارها استفاده م یشود.