سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا شفیعی – دانشجو، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدامیرالدین صدرنژاد – استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در سالهای اخیر با توجه به موقعیت استراتژیک کشور پرداختن به موضوع انفجار )و پدافندغیرعامل( موضوعی در خور توجه بوده است که البته از نقطه نظر مسائل مهندسی خاک و پی وپایداری آنها کمتر به آن پرداخته شده است. در این پژوهش روشی ارائه شده که به شیوهای ساده و آسان بدون استفادهاز الگوسازی پیچیده نرمافزاری، در زمان کوتاه و با استفاده از فراسنجهای اندک رفتار مکانیکی ومقاومتی خاک، تقریب خوبی از جابجایی و عکس العمل پی را بهدست میدهد. این جابجایی، جابجایی قائم ناشی از برخورد نیروی انفجاری بر پی میباشد. نتایج این روش با روش کلاسیک معمول مقایسه شده که تطابق بسیار خوبی داشته است.