سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهتاب خلیلی فر – قطب علمی اتوماسیون وبهره برداری سیستم های قدرت – دانشگاه علم وصنعت ای
نبی اله رمضانی – قطب علمی اتوماسیون وبهره برداری سیستم های قدرت – دانشگاه علم وصنعت ای
سیدمحمد شهرتاش – قطب علمی اتوماسیون وبهره برداری سیستم های قدرت – دانشگاه علم وصنعت ای

چکیده:

درمقاله حاضرروشی ساده ودرعین حال دقیق جهت محاسبات اتصال زمین درفیدرهای فشارضعیف مکرر زمین شده پیشنهادشده است.معادل سازی شبکه به دوقسمت شبکه معادل پست تااسپن خطاتاانتهای فیدرمبنای راهکارارائه شده می باشد. معادل سازی زمین به عنوان یک هادی مجزابادرنظرگرفتن اثرمتقابل فازها،فاز،نول،فاز- زمین وزمین ،نول ولحاظ تفاوت درمدلسازی اسپن های مجاور درطول فیدربه عنوان ویژگی های روش پیشنهادی درمقایسه باراهکارهای ارائه شده پیشین می باشد.مقایج نتایج زبدست آمده از الگوریتم پیشنهادی وپیاده سازی درنرم افزارEMTP مبین دقت قابل قبول الگوریتم پیشنهادی می باشد.