سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعبدالله حسینی دهدشتی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی اهوازیان – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

تیرهای لبه ای در ساختمانهای فولادی به واسطه حمل بار دیوار ودال سقف یکطرفه متصل به آن، تحت اثر توأم لنگرهای خمشی وپیچشی قرار می گیرند. لنگر پیچشی بار دیوار با توجه به موقعیت قرارگیری روی بال تیر لبه ای و خروج از محوریت آن قابل محاسبه می باشد اما پیچش حاصل از بار دال سقف متصل به تیر لبه ای، به دلیل مشخص نبودن موقعیت دقیق واکنش تکیه گاهی دال نسبت به محور ضعیف تیر، به راحتی قابل محاسبه نیست. ازآنجائیکه سختی خمشی دال سقف تیرچه وبلوک بسیار بیشتر از سختی پیچشی تیر لبه ای فولادی است و باتوجه به جزئیات اجرائی اتصال دال سقف با تیر لبه ای که ایجاد پیوستگی نسبی می کند، می توان چنین فرض نمود که تیرلبه ای به طور کامل با دال سقف یکپارچه بوده ودوران عرضی آن تابع دوران تکیه گاهی دال سقف می باشد. بنابراین با توجه به اصل سازگاری تغییر شکل ها بین دوران خمشی انتهای دال سقف ودوران پیچشی تیر لبه ای، درصورتیکه بتوان دوران تکیه گاهی دال سقف را براساس مشخصات دال وبار وارد برآن محاسبه نمود، آنگاه می توان لنگر پیچشی وارد بر تیر لبه ای راکه دوران آن نظیر دوران تکیه گاهی دال سقف است نیز محاسبه کرد. دراین نگارش براساس ایده فوق، روابطی ساده ونسبتأ دقیق جهت محاسبه لنگر پیچشی وارد برتیر لبه ای وخروج از محوریت واکنش تکیه گاهی حاصل از بار دال سقف، ارائه شده است.