سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا اژدری – کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت کارشناس فنی خرید برق منطقه ای فارس
مهدی اخباری – دکترای مهندسی برق قدرت استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تهران

چکیده:

ولتاژهای نامتعادل ناشی از آن م یتوان د به عنوان قسمتی از یک سیستم خبره برای دسته بندی اغتشاشات کیفیت توان بکار گرفته شوند. در این مقاله الگوریتمی جدید مبتنی بر اندازه و پرش زاویه فاز برای تشخیص افت ولتاژهای نامتعادل سه فاز با استفاده از دامنه ولتاژهای سه فاز اندازه گیری شدهارایه شده است. این الگوریتم بر طبق دسته بندی پیشنهاد شده توسط بولن به تشخیص افت ولتاژهای نامتعادل می پردازد و۱ نامگذاری شده است. الگوریتم پیشنهادی MPJ به اختصار در یک سیستم قدرت نمونه بکار گرفته شده و نتایج آن با الگوریت مهای شناخته شده S-CوS-PوTA-TP و MTP وMPJ را بر روشهای پیشین در همه شرایط آزمایش شده نشان می دهد.