سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید واشقانی فراهانی –
سید محمود هاشمی نژاد – sm.hasheminejad@gmail.com
اکبر عابدی – akbar.abedi@gmail.com

چکیده:

دستیابی به ماکزیمم توان در کاربرد های فتو ولتاییک یک امر اساسی و مهم بشمار می آید. تعداد زیادی ازروشهای ردیابی ماکزیمم توان تا کنون معرفی شده اند ولی هر کدام از نظر سرعت ردیابی و دقت ردیابی دچار مشکل میباشند و در عمل نتوانسته اند هردوعامل فوق را بهبود بخشند. در میان روشهای متداول موجود، روش رسانایی افزایشیسرعت و دقت ردیابی نسبتاً خوبی را دارا می باشد ولی بطور همزمان نمی تواند هر (Incremental Conductance:INC)دو را به مقدار مطلوبی برساند . در این مقاله روشی جدید بر گرفته از روش فوق ارائه شده است که عوامل ذکر شده را بطورهمزمان تا حد قابل قبولی بهبود بخشیده است. نتیجه شبیه سازی درستی ادعای روش پیشنهادی را تایید می کند.