سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سینا سلطانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – جنوب
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله پس از بررسی مشخص ه تولی د نیروگا ه های بادی و معرفی شبکه تست مورد استفاده، شاخصه ای مهم قابلیت اطمینان تولید شاملLOLE وLOEE معرفی ومحاسبه شده اند. سپس روش جدیدی جهت محاسبه این شاخص ها در شبکه های شامل نیروگاه بادی بر اساس برش های عرضی از اطلاعات روزانه سرعت باد ارایه شد ه است . به منظور انجام محاسبات، اطلاعات آماری سرعت باد ش هراردبیل که طی ۲۵ سال اخیر در سازمان هواشناسی گردآوری شده مورد استفاده قرار گرفته اند. در گام بعد ی مفهومی با عنوان ظرفیت معادل نیروگاه های بادی و شاخص مربوط به ان یعنی ECGC معرفی شده و بر اساس مقادیر به دست آمده شاخص های قابلیت اطمینان در مراحل گوناگون، مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج حاصله بیانگر تأث یر چشمگیراستفاده از روش پیشنهادی در افزایش دقت محاسبات ی است .این نتایج می تواند تأثیر مهم ی در تغیی ر رویکرد در برنامه ریزی های مربوط به توسعه تولی د و به ره بردار ی از شبکه های شامل نیروگاه های بادی داشته باشد. علاوه بر این با توجه به تعیین دقیق تر ظرفیت معادل نیروگاه بادی توسط روش پیشنهادی، این روش می تواند در امکان سنج ی نصب این نیروگاه ها در نقاط مختلف شبک ه و مباحث اقتصادی مربوطه کاربرد داشته باشد.