سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه خودسوز – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران.
سیدمیثم سیدبرزگر – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
عبدالرضا شیخ الاسلامی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

پدیده جزیره شدن هنگامی رخ میدهد که منبع تولید پراکنده متصل به شبکه توزیع، از شبکه اصلی جدا گردیده و به تنهایی بارهای متصل به خود را تغذیه نماید. در عملکرد جزیرهای، حالتمطلوب وجود ولتاژ سینوسی درنقطه اتصال مشترکDGو بار است، ولی به جهت افت ولتاژ غیرخطی در طول امپدانس خط که از جریان غیرخطی بارهای نامتعادل ناشی میگردد، ولتاژ درنقطه اتصال مشترک غیرسینوسی میگردد. این ولتاژ غیرسینوسی بر عملکرد بارهای متصل به تولید پراکنده در شرایط عملکرد مجزا تأثیر گذار خواهد بود در این مقاله دو روشکنترلی جدیدRS-HNSPWM و ۲ NSHVCبه منظور بهبود ولتاژ و تولید ولتاژ سینوسی در نقطه اتصال مشترک، زمانی که منبع تولید پراکنده به تنهایی توان بارهای متصل به خود را تأمین مینماید ارائه شده است. هر یک از این دو روش، بدون نیاز به سنسور جریان و یا وسایل جبرانکننده، مؤلفههای هارمونیکی و ضریب اعوجاج هارمونیکی ولتاژ در نقطه اتصال مشترک را به سطح مطلوب و در حد استاندارد کاهشمیدهند. شبیهسازی با استفاده ازنرمافزار،MATLAB/SIMULINKانجام و نتایج حاصله از این دو روشبا روشNSPWM3 مقایسه و آنالیز گردیده است