سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن محمدیان – استادیار، گروه مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
سعید خداپرست کازرونیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله به ارائه روشی جدید جهت مکان یابی بهینه نیروگاه ها به منظور بهینه سازی همزمان شاخص هایی نظیر هزینه، پایداری، آلایندگی و تلفات خطوط انتقال پرداخته شده است. در مسأله بهینه سازی مورد بررسی، هدف انتخاب نوع و ظرفیت نیروگاه های جدید و زمان و مکان احداث آنهاست، بقسمی کهکلیه اهداف مسأله بهینه سازی تأمین گردد. در این تحقیق ضمن مدل سازی جامع مسئله بهینه سازی سلسه مراتبی یاد شده، به اعمال شاخص هزینه با لحاظ نمودن هزینه سرمایه گذاری، هزینه تولید، هزینه انرژی تأمین نشده و میزان بازگشت سرمایه مبادرت شده و در نگاهی جدید در برنامه ریزی توسعه و جایابی نیروگاه ها به لحاظ نمودن حاشیه امنیت از دیدگاه پایداری استاتیک ولتاژ با بهره گیری از شاخص حداکثر بارپذیری شبکه های قدرت پرداخته شده است. بر این اساس برنامه ریزی یاد شده مبتنی بر الگوی هماهنگ توسعه و جایابی نیروگاه ها صورت خواهد پذیرفت و مصالحه ایی میان هزینه، پایداری، انتشاراتCO 2 و تلفات انجام خواهد شد. همچنین در تحقیق حاضر، جهت حل مسأله یاد شده از الگوریتم رقابت استعماری توسعه یافته استفاده شده و بسته نرم افزاری تهیه شده روی یک شبکه قدرت شامل ۵۷ شین با افق طراحی ۱۵ سال آزمایش شده است و نتایج آن با روش الگوریتم بهینه سازی ذرات معلقPSO) مقایسه گردیده است.