سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آسیه عوض پور – دانشچوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد پیرنیا – دانشجوی دکترا، دانشگاه فردوسی مشهد.
محمود شریفی تبار – دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد.
محسن حدادسبزوار – استاد، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر ارائه روشی جدید جهت ایجاد پوششهای کامپوزیتی روی سطح فلزات میباشد. در این روش، پوشش-دهی از طریق تلفیق واکنشهای سنتز احتراقی و جوشکاری قوس توپودری انجام میگردد. انرژی مورد نیاز برای شروع واکنشسنتز احتراقی توسط قوس جوشکاری تامین میشود. پس از انجام واکنش مورد نظر، ذرات سنتز شده وارد حوضچه جوش شده و سبب استحکامدهی خواهند شد. به منظور اثبات امکان پذیری این روش، دو سیستم مختلف سنتز احتراقی شامل پودرهایاکسید تنگستن و اکسید تیتانیم به همراه پودر آلومینیوم و گرافیت با ترکیب استیکیومتری جهت ایجاد پوششهای کامپوزیتی Fe-TiC و Fe-WC روی سطح فولاد ساده کربنی مورد بررسی قرار گرفت. بررسیهای ریزساختاری و فازی به ترتیب توسط میکروسکوپهای نوری و الکترونی روبشی و آنالیز پراش اشعهX انجام شد. خواص مکانیکی پوشش نیز توسط آزمون- های سختی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسیها نشان دهنده امکان پذیری تولید پوششهای کامپوزیتی با خواص قابل توجه توسط این روش می باشد.