سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد تقی رئیسی – دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی معلم – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در سیستمهای حمل و نقل الکتریکی ریل ها به عنوان مسیر برگشت جریان قطارها استفاده میشوند. استفاده از این ساختار باعث ایجاد پتانسیل الکتریکی ریلها نسبت به زمین ونشت جریان های سرگردان از ریل ها به زمین میشود . در سیستمهای حمل و نقل الکتریکی dc معمولا برای کاهش جریانهای سرگردان، ریلها نسبت به زمین عایق میشوند. در این ساختار به منظور کنترل ولتاژ ریل و حفظ ایمنی افراد در برابر شوک الکتریکی، از تجهیزات کنترل ولتاژ استفاده میشود. این تجهیزات بین ریل و زمین قرار گرفته و در صورت تجاوز ولتاژ ریل از حد مجاز، اتصال بین ریل و زمین را برقرار کرده و خطر شوک الکتریکی را از بین می رود. در این مقاله روشی جدید به منظور کاهش جریان های سرگردان در سیستمهای حمل و نقل الکتریکی dc که در آنها از تجهیزات کنترل ولتاژ استفاده میشود، ارائه شده است. روش پیشنهادی برای یک سیستم نمونه به کار برده شده و کارایی این روش در کنترل ولتاژ ریلها و کاهش جریانهای سرگردان نسبت به روش معمول، با استفاده از شبیهسازی مورد مطالعه قرار گرفته است.