سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای کاربرد علوم برق و کامپیوتر در صنعت مخابرات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه عرب علی دوستی –

چکیده:

به منظور ایجاد امنیت در محیطهای محاسبات ابری، یک مدل جدید برگرفته از اصول عاملهای هوشمند درمعماری سلسله مراتبی ، ارائه شده است. بعد از معرفی محاسبات ابری ، چالشهای امنیتی آن و توصیف عاملهایهوشمند ،مدل جدید به منظور تشخیص و جلوگیری از نفوذ در ابر معرفی شده است.تفاوتی که این مدل با مدلهای ارائه شده قبلی دارد در این است که این مدل عاملهای هوشمند را در معماری سلسله مراتبی بکار گرفته است و از این طریقحملات را شناسایی کرده و از نفوذ جلوگیری میکند.در نهایت با شبیهسازی نشان داده شده است که این مدل، بار شبکه را کاهش میدهد.