سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت آقاعمویی آرانی – کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان
حمیدرضا محمدی – استاددانشگاه کاشان

چکیده:

دراین مقاله هدف اولیه یافتن تعدادبهینه مونیتورهای کیفیت توان را به گونه ای استکه اولا هزینه ی مانیتورینگ می نیمم شود و ثانیا تمامی متغیرهای حالت سیستم پوشش داده شود هدف بعدی دراین مقاله این است که بعضی از اوقات با محدودیت تعداددستگاه هی مانیتورینگ به علت قیمت بالای آن روبرو هستیم برای لحاظ این محدودیت ومینیمم کردن نامعینی درسیستم فاکتورهای وزن دهی را درالگوریتم پیشنهادی معرفی کرده و برای هرالمان درجه ای از اهمیت را درنظر می گیریم از آنجایی که دراین حالت تعدادی از متغیرهای حالت پوشش داده نمی شود بنابراین نامعینی بوجود می آید بنابراین شاخصی به نام شاخص نامعینی تعریف می شود معیار cost-benefit دراین مقاله استفاده خواهد شد براساس معیار cost-benefit باید شاخص نامعینی و هزینه مونیتورهای کیفیت توان مینیمم شود مقایسه روش ارایه شده درمقایسه با روشهای دیگر نشان میدهد که تعدادمونیتورها می تواند کمتر شود و درنتیجه هزینه آن کاهش یابد. همچنین دراین مقاله نشان داده می شود که چنانچه تعدادمونیتور دردسترس کمتراز تعدادمونیتوربهینه محاسبه شده باشد می توان باکمترین نامعینی سیستم را مونیتور کرد.