سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی خانعلی زاده اینی – گروه مهندسی برق- دانشگاه مهرآستان

چکیده:

امروزه تولیدات پراکنده در سطح جهان به دلایل مختلف مورد توجه قرار میگیرد. به این منظور برای استفاده از تولیدات پراکنده،عوامل اقتصادی و محیطی مخصوصهر منطقه را میبایست در نظر گرفت. همواره مکان و اندازه این منابع از مباحث بسیار مهم بوده است. در این مقاله روشی جدید برای مکانیابی منابع تولیدات پراکندهDG در سیستمهای قدرت الکتریکی ارائه میشود. این روش، بهرهگیری از بهینهسازی الگوریتم ژنتیکو نرم افزار ETAP برای تعیین اندازه و مکان منابع تولید پراکنده جهت حداقل رساندن تلفات قدرت و بهبود پروفیل ولتاژ، همراه چند منبع تولید پراکنده متفاوت را در نظر دارد. در این مقاله، سیستم حداقل تلفات تحت محدودیتهای بارگذاری و ولتاژ بدست آمده است وسعی دارد، بجای استفاده از یک منبع بزرگ از چند منبع کوچک استفاده گردد. روش پیشنهادی برای سیستم توزیع قدرت بکار گرفته شده و تاثیر آن از طریق نتایج شبیهسازی در شبکههای توزیع ۱۳ و ۳۳ باس IEEE تایید شده است.