سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد حسن مرادی – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه برق همدان
یونس محمدی – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه برق همدان

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای یافتن محل منبع فرورفتگی ولتاژ (بصورت بالادست یا پایین دست) بر اساس اطلاعات رله اضافه جریان جهتی DOC یا اعمال الگوریتم آن، معرفی شده است. در این روش، جریان (قبل و بعد از فرورفتگی ) تنها متغیری است که توسط رله / مانیتور کیفیت توان اندازه گیری میشود و سپس محل نسبی منبع فرورفتگی ولتاژ با استفاده از تغییرات دامنه و علامت پرش زاویه – فاز مؤلفه توالی مثبت جریان اندازهگیری شده تعیین می گردد . روش پیشنهادی با روشهای رله دیستانس DR و تغییر فاز جریان توالی مثبت PCSC بر روی یک شبکه نمونه مقایسه می گردد. شبکه مورد نظر یک شبکه ناحیهای واقعی مقیاس بزرگ شامل سطوح انتقال و فوق توزیع بوده که با استفاده از برنامه SCAD/EMTDC مدل شده و دادههای خروجی با کدهای برنامهریزی MATLAB پردازش می شوند . نتایج، عملکرد خوب روش پیشنهادی در برابر هر دوی خطاهای متقارن و نامتقارن و کاربرد منحصر به فرد آنرا در جایی که فقط جریان اندازهگیری میشود نشان میدهد. این مطالعه به شرکتهای برق در عملکرد و برنامهریزی شبکه کمک خواهد کرد.