سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین اکبرزاده سوخته کشی – دانشگاه گیلان-دانشکده فنی و مهندسی
حسین افراخته – دانشگاه گیلان- دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

استفاده از تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع بدلیل مزایای زیادی که دارند رو به گسترش است. یکی از این مزایا می تواند استفاده از ظرفیت این واحد ها بعنوان منابع پشتیبان جهت تامین قسمتی از بار شبکه در هنگام از دست دادن منبع اصلی شبکه باشد. در این موارد می توان شبکه توزیع را به جزیره هایی تقسیم کرد که در هر جزیره با وجود منابع پراکنده (DG)و بارهای مصرفی، پایداری حفظ گردد. این فرآیند دربازیابی شبکه و افزایش قابلیت اطمینان آن موثر است. در این مقاله، روشی جدید برای تعیین بهینه حدود و مرزهای جزیره ها در شبکه های توزیع مشتمل بر منابع تولیدپراکنده(DG) با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع ارائه گردیده است. روش پیشنهادی روی یک سیستم ۱۱۸ شینه اجرا شده و حدود بهینه جزیره ها در این شبکه تعیین شده است.