سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباسعلی نورا – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرانک حسین زاده سلجوقی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد سیف پناه – کارشناسی ارشد
مهرداد نوظهوریزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تحلیل پوششی داده ها DEA تکنیکی جهت محاسبه کارایی نسبی یک مجموعه از واحدهای تصمیم گیرنده DMUS درمقایسه با یکدیگر که به یک ابزار تحلیل کمی برای عملکرد تبدیل شده اس کاربردهای موفقی از آن دررشته های متفاوت مانند مدیریت اقتصاد و صنایع گزارش شده است دربرخی موارد افزایش یک یا چند ورودی بدون بهبود بخشیدن دیگر ورودی ها یا خروجی ها باعث کاهش دربرخی خروجی ها می شود و یا بالعکس این شرایط تراکم نامیده میشود شناسایی و ارزیابی تراکم کاربردهای مههمی درمتعادل کردن تولید امور استخدامی و نیز معادن زغال سنگ دارد محاسبه تراکم و تشخیص میزان آن در DMU ای که تراکم دارد دو حسن دارد اول اینکه با حذف تراکم هزینه کم می شود دوم اینکه چون تراکم باعث کاهش خروجی شده است با حذف تراکم خروجی افزایش می یابد