سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین نظام آبادی پور – هسته پژوهشی پردازش تصویربخش مهندسی برق، دانشگاه باهنر کرمان
هادی صدوقی یزدی – بخش مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس
سعید سریزدی – بخش مهندسی برق، دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

استفاده از الگوریتم وراثتی در مسائل با دامنه جستجو ی زیاد و پیچید ه، تنظیم دقیق پارا مترهای این الگوریتم را می طلبد . در این مقاله یک روش جدید برای عملگر همبری ار ائه شده است . روش طراحی شده برای عملگر همبری تعمیم یافته روش همبری یکنواخت است . در روش ارائه شده، در هر نسل با استفاده از تابع برازندگی، تعدادی از کروموزومها به عنوان کروموزوم برتر و تعدادی دیگر به عنوان کروموزوم ضعیفتر انتخاب می شوند . با استخراج اطلاعات آم اری مربوط به هر بیت از کروموزومهای این دو دسته، یک الگوی مثبت و یک الگوی منفی آماده شده و با ترکیب این دو، کروموزوم الگوی نهایی یا ماسک الگو تهیه می شود . برای تولید کروموزومهای نسل بعد، از اطلاعات ماسک الگو استفاده می شود. روش پیشنهادی با ۴ روش متداول در الگوریتم وراثتی مقایسه و نتایج آن آمده است